Sophia Bustin
I don't know either

Adapt Pro Research: Van aanpassing en productiviteit naar aanpassing en rebellie, een balans in progressie.

Mijn wens is om het intuïtieve in de mens en de wetenschappen te eren en te integreren in onze maatschappij. Ik wil dit doen door middel van een specifieke vorm van artistiek onderzoek dat dit belichaamt. Een artistiek onderzoek dat de leerstijlen die de weten-schap vormgeven onderzoekt en categoriseert. Een onderzoek naar de aha-erlebnis en haar top-down mechanisme. 

Hiermee zoek ik tevens mogelijkheden om onze neurodiversiteit te integreren in ons bestaan. Integratie is in mijn ogen heden ten dage niet meer dan het 'verleggen van onze norm' en aanpassing van de, tot dan toe, geëlimineerde. Een eigenschap van de meeste neurodiversiteiten is dat het structureel buiten 'onze' norm valt. Dit buitenstaanders perspectief kan echter heel nuttig zijn. Zij het wel dat we er wijs mee om moeten gaan. Eliminatie en aanpassing is dus niet het antwoord. Zoals André Klukhuhn het mooi verwoord in zijn boek Over de grenzen van de rede:

'waanzin is een noodzakelijke voorwaarde voor het voortbestaan van onze biologische soort, zodat een nieuwe emancipatorische beweging op gang moet komen om de waanzinnigen - na de slaven, de arbeiders, de vrouwen en de homoseksuelen - hun eigen rechtmatige positie in de samenleving te verschaffen. Een biologische soort die zijn natuurlijke variaties niet koestert maar elimineert verliest zijn aanpassingsvermogen en daarmee ook het vermogen om onder voortdurende veranderende - fysieke dan wel psychische - omstandigheden te overleven.' 

                                                                 

Adapt Pro Research: From adaptation and productivity to adaptation and rebellion, a balance of progression.


My wish is to integrate the intuitive in human beings and the sciences into our society. I want to do this through a specific form of artistic research that embodies this. An artistic inquiry that examines and categorizes the learning styles that shape science. An investigation into the aha experience and its top-down mechanism.

With this I also look for possibilities to integrate our neurodiversity into our existence. In my view, nowadays integration is no more than 'shifting our norm' and adapting the hitherto eliminated. A property of most neurodiversities is that they are structurally outside 'our' norm. However, this outsider perspective can be very helpful. They do say that we have to be wise about it. So elimination and adaptation is not the answer. As André Klukhuhn puts it nicely in his book On the Limits of Reason:

Madness is a necessary condition for the survival of our biological species, so that a new emancipatory movement must be launched to give the madmen - after the slaves, the workers, the women and the homosexuals - their own rightful position in society. A biological species that does not cherish its natural variations but eliminates them loses its adaptability and with it the ability to survive under constantly changing - physical or psychological - conditions.'